fbpx

AML POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA

Blockchain Lab Yazılım Anonim Şirketi , Müşterilerine en iyi ve güvenli şekilde hizmet
sunmak amacıyla gerekli çaba ve özeni göstermektedir. Suç gelirlerinin aklanması veya
terörizmin finansmanı suçlarına konu edilmesinin engellenmesi amacıyla; başta 5549 sayılı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından düzenlenen “Ulusal
Mevzuat” ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile diğer ilgili
uluslararası düzenlemeleri içeren Uluslararası Mevzuat (Bundan böyle Ulusal Mevzuat ve
Uluslararası Mevzuat beraber (“İlgili Mevzuat”) olarak anılacaklardır) ile belirlenmiş
yükümlüleri dikkate alarak risk odaklı önleyici nitelikteki tedbirler uygulamaktadır.

1. AMAÇ

Şirketimiz risk temelli bir yaklaşım benimsenmekte olup bu doğrultuda hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Politika (“Politika”):

Müşterilerin Şirketimiz vasıtasıyla gerçekleştirdiği kriptopara alım/satım işlemlerini, ürün ve hizmetlerini değerlendirerek riskin azaltılması

 • Sahtecilik, kimlik hırsızlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında Müşteri’lerin bilinçlendirilmesi,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konuları hakkında bilgi edinilmesi ve;
 • Şirketimiz vasıtasıyla gerçekleştirilen tüm kriptopara alım/satım işlemlerinin İlgili Mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin Müşteri’ye bildirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
 • Şirketimiz ve beraberinde iştirakleri, işletmeleri ve bunların çalışanları, çözüm ortakları suç gelirlerini aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerini önlemeye yönelik tedbirlerini
 • İlgili Mevzuat çerçevesinde coğrafi konumlarına bakılmaksızın sıfır tolerans politikası ile uygulamaktadır.

2. TANIMLAR

 • Suç Geliri: İlgili Mevzuata göre suç sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle, bir diğer ifadeyle öncül suçlar neticesinde elde edilen para, para yerine geçen her türlü kıymetli evrak, mal, gelirler, bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dahil olmak üzere, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri,
 • Suç gelirlerinin aklanması: Genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlemi,
 • Suç gelirlerini aklama suçu: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen, alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren ve bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmayı,
 • Riskli ülke: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkeleri,
 • Şüpheli işlem: Blockchain Lab vasıtasıyla gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmeye teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halini,
 • Terörizmin finansmanı suçu: Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında kanun’un
 1. maddesi kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon
  sağlanması veya toplanması yasak fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen
  kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek bir teröriste veya terör
  örgütlerine fon sağlamayı veya toplamayı, ifade eder.

3. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANINI ÖNLEMEYE İLİŞKİN ESASLAR

 • Şirketimiz sunduğu hizmetlere ilişkin tüm süreç ve mekanizmalarını İlgili Mevzuata uygun olarak düzenlemiş olup;
 • o Şirket nezdindeki Müşterilerini, işlemlerini ve sunduğu hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak,
 • o suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak bir ortam oluşmasını engellemek,
 • Müşteri kimliklerini makul düzeye kadar doğrulamak,
 • Müşteri’lere ait işlemlerin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulamak,
 • Müşteri tarafından gerçekleştirilen herhangi bir Şüpheli İşlemi İlgili Mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işlemleri kaydetmek amaçlarıyla Şirkte nezdinde Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Politika’nın icra edilebilmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi için gerekli organizasyon yapısını oluşturma yönünde tedbirler almıştır.

3.1 Blockchain Lab Nezdinde Alınan Tedbirler

 • Suç gelirlerinin aklanmasını önleme çalışmaları kapsamında Blockchain Lab tarafından alınan tedbirler aşağıdaki gibidir:
 • Şirket bünyesinde düzenli aralıklarla eğitimler düzenlemektedir.
 • Şirket içerisinde uygulanacak detaylı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanın Engellenmesine Yönelik Politika ve Müşteri Tanıma Politkası (“Politikalar”)hazırlanmıştır ve bu Politikalar değişen hallere göre güncellenmektedir.
 • Periyodik ve rastgele risk yönetimi, analizi ve denetimleri yapılmaktadır.
 • İşbu Politika uyarınca Blockchain Lab’ın müşteri hesabı açmadığı veya var olan hesabını askıya aldığı, dondurduğu veya kapattığı kişiler ile finans şirketlerin yine kendi Politikaları uyarınca kara listesinde olan kişilere müşteri hesabı açmamakta ve bu kişiler ile işbirliği yapmamakta ve çalışmamaktadır.
 • Şirketimiz, Müşteri’leri adına gerçekleştireceği kriptopara alım/satım işlemleri için elde ettiği her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir. Bu bilgiler, Blockchain Lab Gizlilik Politikası uyarınca işlenmekte ve ilgili Mevzuat gereğince işlem tarihinden itibaren 8 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Web sitemizdeki sosyal medya özelliklerini sağlayabilmek, trafiğimizi ve ziyaretçilerin davranışlarını analiz etmek ve pazarlama amacıyla çerezleri kullanıyoruz.