fbpx

AML POLİTİKASI

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA POLİTİKA (AML “ANTİ MONEY LAUNDERİNG” POLİTİKASI)

    Blockchain Lab Yazılım Anonim Şirketi (“Blockchain Lab” ve “Şirket”), Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerini Müşterilerine en iyi şekilde sunmak üzere gerekli çaba ve özeni göstermektedir. Blockchain Lab, sağlamış olduğu hizmetlerin suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı suçlarına konu edilmesinin engellenmesi amacıyla; başta 5549 sayılı Suç Gelirlerinin  Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen  “Ulusal Mevzuat” ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ile diğer ilgili uluslararası düzenlemeleri içeren “Uluslararası Mevzuat” (Bundan böyle Ulusal Mevzuat ve Uluslararası Mevzuat beraber (“İlgili Mevzuat”) olarak anılacaklardır) ile belirlenmiş yükümlülükleri dikkate alarak risk odaklı önleyici nitelikteki tedbirler almaktadır.

1. AMAÇ

Şirketimiz tarafından risk temelli bir yaklaşım benimsenmekte olup bu doğrultuda hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Politika (“Politika”) :

Müşteriyi ve temsilcilerini tanımlamak için uygun kimlik belgelerini talep etmek;

Müşterinin faaliyetlerine ve fonların yasal kaynağına ilişkin belge ve bilgi talep etmek;

Bir tüzel kişinin intifa hakkı sahipleri hakkında bilgi talep etmek;

Müşterinin risk profilini taramak, uygun KYC/AML önlemlerini seçmek, Müşterinin kara para aklamaya veya terör finansmanına karışıp karışmama riskini değerlendirmek;

İlk kimlik tespiti sırasında alınan bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir şüphe olması durumunda, Müşterinin veya Müşterinin temsilcisinin kimliğini yeniden tespit edin.

Sürekli olarak uygulanan KYC/AML önlemlerinin amacı, Müşterilerin sürekli izlenmesini sağlamaktır.

Kimlik tespitinde kullanılabilecek belgeler

Müşterilerin gerçek kişi olması ve Müşterinin temsilcisi olması durumunda kimlik tespiti için aşağıdaki belgeler kullanılabilir:

Kişisel kimlik kartı (kimlik kartı, e-ikamet kartı veya ikamet izni kartı);

Pasaport veya diplomatik pasaport;

Yabancı bir ülkede düzenlenen seyahat belgesi;

Temsilci, kimlik belgesinin kişisel veriler ve fotoğraf içeren sayfasının bir kopyasını alacaktır.

Kimlik belgesine ek olarak, Müşteri temsilcisi, temsil hakkını belgeleyen gerekli formatta bir belge sunacaktır.

 • Müşterilerin, Şirketimiz tarafından işletilen Cointral Platformunda (“Cointral”) gerçekleştirdikleri işlemleri, ürün ve hizmetleri değerlendirerek riskin azaltılması,
 • Sahtecilik, kimlik hırsızlığı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında Müşterilerin bilinçlendirilmesi,
 • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konuları hakkında bilgi edinilmesi ve;
 • Şirketimiz hizmetleri aracılığıyla gerçekleşen tüm işlem ve faaliyetlerin İlgili Mevzuat uyarınca gerçekleştirdiğinin Müşteriye bildirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlere dair Müşteri ile imzalanan tüm sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olup; birlikte değerlendirilip, dikkate alınması gerekmektedir. İşbu Politika, Şirketimiz Müşterileri veya iştiraklerinden herhangi biri tarafından gerçekleştirilen tüm kripto para alım satım faaliyetleri için geçerlidir.

Şirketimiz ve beraberinde iştirakleri, işletmeleri ve bunların çalışanları, çözüm ortakları suç gelirlerini aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerini önlemeye yönelik tedbirlerini İlgili Mevzuat çerçevesinde coğrafi konumlarına bakılmaksızın sıfır tolerans politikası ile uygulamaktadır.

2. TANIMLAR

 • Cointral Online: Şirketimiz tarafından işletilen https://www.cointral.com/ internet sitesi üzerinden sağlanan Kriptopara ticaret platformunu,
 • Hesap: Müşterilerin Şirketimiz tarafından işletilen Cointral Platformu üzerinden sağlanan tüm ürün ve hizmetlerden faydalanmak üzere Cointral internet sitesinde https://www.cointral.com üzerinden açtığı kullanıcı hesabını,
 • Kriptopara Cüzdanı: Şirketimiz ve Müşterilerinin Kriptopara şeklindeki mamelekini sakladığı ve kişiye özel, gizli ve açık anahtarı gösteren Kriptopara adresini içeren, her ne nam altında olursa olsun, her nevi yazılım, dijital medya yahut bunlara benzer saklama ve depolama yapılabilen adres ve ortamını,
 • Suç geliri: İlgili Mevzuata göre suç sayılan fiillerin işlenmesi suretiyle, bir diğer ifadeyle öncül suçlar neticesinde elde edilen para, para yerine geçen her türlü kıymetli evrak, mal, gelirler, bir para biriminden diğer bir para birimine çevrilmesi de dâhil olmak üzere, sözü edilen para, evrak, mal veya gelirlerin birbirine dönüştürülmesinden elde edilen her türlü maddi menfaat ve değeri,
 • Suç gelirlerinin aklanması: Genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlemi,
 • Suç gelirlerini aklama suçu: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen, alt sınırı 6 ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren ve bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tâbi tutmayı,
 • Kriptopara: Şifreli olarak güvenli işlem yapmaya olanak sağlayan dijital ve sanal nitelikteki paraya alternatif açık kaynak yazılım niteliğindeki değerleri,
 • Müşteri: Şirketimiz hizmetlerinden ücreti mukabilinde yararlanan ve bu hizmetler vasıtasıyla kriptopara alım/satım işlemlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
 • Risk: Şirketimiz hizmetleri dolayısıyla Müşteri ve Şirketimizin maruz kalabileceği mali ya da itibari zarar ihtimalini,
 • Riskli ülke: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan, bu suçlarla mücadele konusunda yeterli düzeyde işbirliği yapmayan veya yetkili uluslararası kuruluşlarca riskli kabul edilen ülkeleri,
 • Site: https://www.cointral.com/  internet sitesini, diğer uzantılarını ve tüm içeriğini,
 • Şüpheli işlem: Şirketimizin sunmakta olduğu hizmetlere konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halini,
 • Terörizmin finansmanı suçu: Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 3. maddesi kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması veya toplanması yasak fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlamayı veya toplamayı,

ifade eder.

Blockchain Lab , Müşterinizi Tanıyın ( “ KYC “ ) ile ilgili standartlar belirlemiştir. Bu standartlar , kimliğinin tespiti ve doğrulanması yoluyla bir iş ilişkisine girmeden önce her olası müşteriye gereken özen gösterilmesini ve olması gerektiği gibi , güvenilir ve bağımsız bir şekilde elde edilen belgeler , veriler ve/veya bilgiler temelinde , yerel ve Avrupa AML/CFT mevzuatı ve düzenlemelerine uygun hareket etmeyi sağlar.

KYC ilkesinin yorumlanması, müşterinin gerekli kimlik belgeleriyle tanımlanması ile başlar. Toplanan diğer bilgilerle doldurulmuş olan bu kimlik Müşteri Kabul Politikasının uygulanmasını sağlar.

Bu objektif kriterlere ek olarak, bir müşteriyle ilgili şüpheleri uyandırabilecek ve özel dikkat gösterilmesi gereken öznel unsurlar vardır.

Son olarak , KYC statik verileri içermediğinden , ancak müşteri ile olan ilişkilerinden kaynaklanan dinamik verileri içerdiğinden, müşterinin takibi ve sürekli izlenmesini gerektirir.

3. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANINI ÖNLEMEYE İLİŞKİN ESASLAR

Şirketimiz, sunduğu hizmetlere ilişkin tüm süreç ve mekanizmalarını İlgili Mevzuata uygun olarak düzenlemiş olup;

 • Müşterilerini, Müşteriler tarafından gerçekleştirilen işlemleri ve sunduğu hizmetleri değerlendirerek riski azaltmak,
 • Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştıracak bir ortam oluşmasını engellemek,
 • Müşteri kimliklerini makul düzeye kadar doğrulamak,
 • Müşteri işlemlerini izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım benimsemek ve;
 • Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir Şüpheli İşlemi İlgili Mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve işlemleri kaydetmek amaçlarıyla Şirkte nezdinde “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Politika”nın uygulanabilirliğinin sağlanabilmesi ve buna uygun organizasyon yapısının oluşturulabilmesi için gerekli tedbirleri almıştır.

4. ŞİRKETİMİZ NEZNİNDE ALINAN TEDBİRLER

Suç gelirlerinin aklanmasını önleme çalışmaları kapsamında Şirketimiz tarafından alınan tedbirler aşağıdaki gibidir:

 • İşbu Politika’nın uygulanabilmesi için gerekli personel kadroları oluşturulmuştur.
 • Politika’nın uygulanmasına çalışacak bir Münhasıran Uyum/Önleme Görevlisi atanmıştır.
 • Şirket bünyesinde düzenli aralıklarla eğitimler düzenlemektedir.
 • Şirket içerisinde uygulanacak detaylı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörizmin Finansmanın Engellenmesine Yönelik Politika ve Müşteri Tanıma Politikası (“Politikalar”) hazırlanmıştır ve bu Politikalar değişen hallere göre güncellenmektedir.
 • Periyodik ve rastgele risk yönetimi, analizi ve denetimleri yapılmaktadır.
 • İşbu Politika uyarınca Şirketimizin Müşteri hesabı açmadığı veya var olan hesabını askıya aldığı, dondurduğu veya kapattığı kişiler ile finans şirketlerinin yine kendi Politikaları uyarınca kara listesinde olan kişilere Müşteri hesabı açmamakta ve bu kişiler ile işbirliği yapmamakta ve çalışmamaktadır.
 • Şirketimiz Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ve Mali Eylem Gücü (Financial Action Task Force; “FATF”) standartları uyarınca yüksek risk grubunda olduğu belirlenen ve gözlem altına alınan ülkelerin vatandaşları ve bu ülkelerde kurulu tüzel kişiliklere hizmet sunmamakta; bu konuda gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.
 • Cointral Online hizmetleri bünyesinde anonim hesaplar açılmamakta ve anonim hesaplar üzerinden işlem yapan bankalar ve ödeme kuruluşları veya 3.kişiler vasıtası ile işlem yapılması engellenmektedir.
 • Şirketimiz, sunduğu hizmetler kapsamında müşterilerinden elde ettiği her türlü ortamdaki belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine KVKK ve GDPR mevzuatı çerçevesinde ibraz edecektir. Bu bilgiler, Gizlilik Politikamız[SS1], KVKK, GDPR regülasyonları uyarınca işlenmekte ve ilgili Mevzuat gereğince işlem tarihinden itibaren 8 yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

4.1. MÜŞTERİ ÖZELİNDE ALINAN TEDBİRLER

Suç gelirlerinin aklanmasını ve terörün finansmanını önleme çalışmaları kapsamında Şirketimizin Müşteriler özelinde almış olduğu tedbirler aşağıdaki gibidir:

 1. Müşteri adına Hesap açma işleminin tamamlanabilmesi ve gerçekleştirilen kriptopara alım/satım işlemleri için kimlik doğrulaması süreci uygulanmaktadır.
 2. Müşteri kimlik bilgilerinin, kayıt belgeleri ve log kayıtlarının ( işlem izi )  kayıt altına alındığı bir güvenlik sistemi kullanılmaktadır.
 3. Şüpheli işlem tespit edildiğinde, Müşteri hesapları dondurulmakta ve/veya kapatılmaktadır ve işlem tutarına bakılmaksızın MASAK başta olmak üzere ilgili tüm resmi kurumlara ve kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.
 4. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları ve FATF standartlar uyarınca yüksek risk grubunda olduğu belirlenen ve gözlem altına alınan ülkelerin vatandaşlarına ve bu ülkelerde mukim tüzel kişilere hiçbir şekilde hesap açılmamakta; kriptopara transferi hizmetlerimiz kapsamında bu kişilerle sözleşme ilişkisine girilmemektedir.
 5. Yüksek risk grubundaki işlemler detaylıca izlenmekte ve kontrol edilmektedir.
 6. Kimlik tespitine ilişkin bilgiler en son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süreyle muhafaza edilmektedir.

Şirketimiz, İlgili Mevzuat doğrultusunda, risk temelli bir yaklaşım ile Müşterileri, işlemleri ve hizmetlerini değerlendirerek riski azaltmak, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanını kolaylaştırabilecek ortamın oluşmasını, herhangi bir açığın ortaya çıkmasını engellemeye yönelik risk bazlı bir önleme programı izlemektedir.

4.2. ÖNLEME PROGRAMI

Risk değerlendirmesi ve eylem adımları

Temsilci, Kurallar kapsamında toplanan bilgilere dayanarak Müşterinin risk profilini oluşturacaktır.

Şirket aşağıdaki risk kategorilerini uygulamaktadır:

Normal risk

Orta risk

Yüksek risk

Şirket, Müşterinin risk kategorisine ve Şirketin her Müşterisine risk bazlı yaklaşıma dayalı olarak AML/KYC prosedürlerinin herhangi bir kombinasyonunu uygulama hakkına sahiptir.

Yürürlükteki yasalara ve uluslararası kuruluşların gerekliliklerine uygun olarak Şirket, uygun olduğu durumlarda ve Müşterinin onayını alma veya Müşteriye bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, şüpheli işlemleri düzenleyici ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirebilir.

Şirket, yerel makamlar ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan, bilinen teröristlerin veya terör faaliyetlerinden şüphelenilen kişilerin, terör örgütlerinin, yüksek riskli ülkelerin, OFAC yaptırımlarına tabi ülkelerin sınırlı listesinin yer aldığı listelere periyodik olarak başvuracak ve danışacaktır. Şirketimiz, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede en uyumlu şekilde faaliyet gösterebilmek amacıyla risk temelli bir yaklaşımı esas alarak bünyesinde ayrıca bir önleme programı da oluşturmuştur. Şirketimiz, oluşturmuş olduğu işbu Önleme Programı kapsamında aşağıdaki tedbirlere yer vermektedir:

 1. Şirketimiz, şirket büyüklüğünü, iş hacmini ve müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlerin niteliğini gözeterek risk yönetim politikasını oluşturmaktadır. Şirketimizin hazırlamış olduğu bu Politikanın başlıca amacı, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu kapsamda Şirketimizin yürüttüğü başlıca risk yönetim faaliyetleri asgari düzeyde yönetmektedir.
 2. Müşteri riski, hizmet riski ve ülke riskini esas alan risk tanımlama, derecelendirme, sınıflandırma ve değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi,
 3. Hizmetlerin, işlemlerin ve Müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılması,
 4. Riskli Müşteri, işlem veya hizmetlerin izlenmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması; ilgili birimleri uyaracak şekilde rapor edilmesi, işlemin üst makamın onayı ile gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde denetlenmesi için uygun işleyiş ve kontrol kurallarının geliştirilmesi,
 5. Risk tanımlama ve değerlendirme yöntemlerinin, risk derecelendirmesi ve sınıflandırma yöntemlerinin, örnek olaylar ya da gerçekleşen işlemler üzerinden geriye dönük olarak tutarlılıklarının ve etkinliklerinin sorgulanması, varılan sonuçlara ve gelişen koşullara göre yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi,
 6. Risk kapsamına giren konulara ilişkin ulusal mevzuat ve uluslararası kuruluşlarca getirilen tavsiye, ilke, standart ve rehberlerin takip edilerek gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması
 7. Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarının düzenli aralıklarla yönetim kuruluna raporlanması faaliyetlerini kapsamaktadır.

4.3. İZLEME VE KONTROL

                      Şirket ayrıca iş ilişkilerinin sürekli olarak izlenmesini sağlamak için sürekli KYC/AML       önlemleri uygulayabilir. İş İlişkisinin sürekli izlenmesi şunları içerir:

KYC/AML tedbirlerinin alınması sırasında elde edilen belge, veri veya bilgilerin güncel tutulması;

                  Müşterinin suç faaliyetlerine veya kara para aklamaya veya terörün finansmanına yol açan eylemlerine özellikle dikkat etmek; Müşterinin intifa hakkı sahibi; PEP – eğer PEP Müşteri ise veya Müşteri ile bağlantılı bir kişi ise; şirket politikası gereği çalışılmayacaktır.

 1. İzleme ve kontrol faaliyetleri: Şirketimiz, risk yönetim faaliyetlerine ek olarak tanımlanan ve sınıflandırılan bu risklere karşı koruma sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürekli olarak izlemekte ve kontrol etmektedir. Şirketimiz bu kapsamda bu faaliyetleri yürütecek olan personelin kurum içi bilgi kaynaklarına ulaşmasını temin etmektedir:
 2. Blockchain Lab nezdinde yürütülen izleme ve kontrol faaliyetleri,
 3. Yüksek risk grubundaki müşteri ve işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 4. Riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 5. Karmaşık ve olağandışı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 6. Risk politikasına göre belirlenen tutarın üzerindeki işlemlerin, müşteri profili ile uyumlu olup olmadığının örnekleme yöntemi ile kontrolü,
 7. Birlikte ele alındıklarında, kimlik tespiti yapılmasını gerektiren tutarı aşan bağlantılı işlemlerin izlenmesi ve kontrolü,
 8. Müşteriler hakkında elektronik ortamda yahut yazılı olarak muhafaza edilmesi gereken bilgi ve belgeler ile elektronik transfer mesajlarında yer verilmesi zorunlu bilgilerin kontrolü ve eksikliklerin tamamlatılması ve bunların güncellenmesi,
 9. Müşteri tarafından yürütülen işlemin; müşterinin, işine, risk profiline ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığının iş ilişkisi süresince devamlı olarak izlenmesi,
 10. Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin kontrolü ve;
 11. Yeni sunulan ürünler ve teknolojik gelişmeler nedeniyle suistimale açık hale gelebilecek hizmetlerin risk odaklı kontrolü faaliyetlerini kapsamaktadır.

4.4. RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz, İlgili Mevzuat’ın gerekliliklere uygun olarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önüne geçilmesi için riske dayalı bir yaklaşım benimsemektedir. Dolayısıyla, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finanse edilmesinin önüne geçilmesine yönelik tedbirler, belirlenen risklerle orantılı olarak gerçekleştirilmektedir.  

Blockchain Lab, Müşterilerinin işlemlerinin izlenmesinde aşağıdaki yöntemlerle risk analizi yapıp, risk analizi sonucu elde ettiği bilgiler çerçevesinde ilgili Müşterileri izlemeye alabilmektedir.

 1. Yüksek risk grubunda yer alan işlem limitleri aşağıdaki gibidir: 
 2. Tek bir kriptopara alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 180.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise;

Tek bir kriptopara takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 180.000,00 TL’ye eşit veya fazla ise;

 1. Aşağıdaki işlemler, herhangi bir işlem tutarından bağımsız olarak, aşağıdaki durumların varlığı halinde Yüksek Risk grubunda değerlendirilecektir:
 2. İlgili Mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlar;
 3. Müşterilere ilişkin olarak önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphenin olduğu durumlar;
 4. Üçüncü kişi yararlanıcıları gizleme potansiyeline sahip karmaşık işlemlerin gerçekleştirildiğinin fark edilmesi;
 5. Riskli ülkelere/ülkelerden gerçekleştirilen işlemler.
 6. İşbu Politika’ya uymayı sağlamak ve ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek adına Şirket tarafından alınan önlemler aşağıda belirtilmiştir:
 7. Müşterilerin kimlik bilgilerinin toplanması;
 8. İlgili Mevzuat esas alınarak gerekli tüm raporları oluşturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklamaya yönelik iç politika ve prosedürleri oluşturmak ve güncellemek;
 9. Müşterilerin sıra dışı faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmaları izlenmek ve analiz etmek;
 10. Belge, dosya, form ve günlük oturum giriş çıkışlarını kaydetmek ve kayıt almak için bir yönetim sistemi oluşturmak;
 11. Risk değerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek.
 12. Şirketimiz İşbu Politika ve bu kapsamda oluşturduğu uygulamaların İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı konusunda aşağıdaki önlemleri almaktadır:
 13. Risk gruplarının tanımlamasının tutarlılığının ve etkinliğinin sorgulanması ve değerlendirme yöntemlerini, vaka analizlerini kullanarak sınıflandırma,
 14. Risk düzeylerini belirlemeye yönelik yöntemlerini geriye dönük olarak gerçek hayat işlemleri yoluyla; yeniden değerlendirmek ve güncellemek suretiyle ulaştığı sonuçlara göre belirleme,
 15. Risk düzeylerine ilişkin periyodik ve rast gele denetim yapma,
 16. Risk izleme ve değerlendirme sonuçlarını düzenli aralıklarla Yönetim Kuruluna raporlanmasını sağlama.
 17. Müşterinin bir PEP ( Politik Nüfuz Sahibi Kişiler )  mi yoksa PEP’in aile üyesi mi yoksa PEP’in yakın ortağı mı olduğu konusunda bilgi edinmek  ve şirket politikası gereği çalışılmayacağına dikkat çekmek ve özellikle bu hususa dikkat etmek;
 18. Müşterinin suç faaliyetlerine veya kara para aklamaya veya terörün finansmanına yol açan eylemlerine özellikle dikkat etmek

4.5. İŞLEM İZLEME

Şirketimiz, suç gelirlerinin aklanma ve para aklama şüphesinin ortaya çıktığı işlemlerin ortaya çıktığı hallerde, tüm işlemleri izleme ve aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:

 •  Müşterilerden ek bilgi ve belgeler sunulmasını talep etme;
 •  Müşteri hesabının ve işleminin askıya alınması veya kapatılması;
 • Şüpheli işlemlerin başta MASAK olmak üzere tüm resmi kurumlara ve kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulması.

Yukarıdaki liste tam kapsamlı bir liste olmayıp; Münhasıran Uyum/Önleme Görevlisi, işbu Politika’ya uyumu denetleyen yazılım vasıtasıyla Müşterilerin işlemlerini günlük olarak izleyerek raporlamakta ve işlemlerin şüpheli olarak değerlendirip değerlendirmeyeceğini belirlemektedir.  

Müşteriyi Tanıma Politikası

Müşteriyi Tanıma Politikasına [SS2] sitemiz üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Müşteriyi Tanıma Politikası işbu Politika’nın ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Politika ile birlikte yorumlanmalıdır. Müşteriyi Tanıma Politikası (Know-Your-Customer) uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurulmaktadır:

 1. Mevcut ve yeni Müşteri kimliğini makul düzeyde doğrulama,
 2.  Müşterinin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma,
 3.  Müşterinin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında makul ölçüde bir bilgi edinme,
 4.  Müşteriyi ve Müşterinin gerçekleştirdiği işlemleri izleme ve Müşteri profili ile karşılaştırma,
 5.  Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşterileri, işlemleri ve diğer Müşterileri izleme.

4.6. DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ

Şirketimiz, Politika’ya uyumu sağlamak için kendi doğrulama prosedürlerini oluşturmuştur.

Buna göre Blockchain Lab,

 • Müşteri kimliklerini doğrulama prosedürünü izlemektedir.
 • İlgili Mevzuat’ın gerekliliklerini ve işbu Politika ile belirlenen amaçları gerçekleştirmek için Müşteri kimlik bilgilerini toplamakta ve saklamaktadır.
 • Müşterilerin ibraz ettiği belgelerin ve bilgilerin doğruluğunu teyit ettikten sonra tehlikeli veya şüpheli olarak tanımlanan Müşteriler hakkında ek bilgi isteme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Müşteri kimlik bilgileri değiştirilmişse veya faaliyetleri şüpheli bulunmuşsa, Şirketimiz geçmişte kimliği doğrulanmış olsa dahi Müşterilerden güncellenmiş belgeleri talep etme hakkına sahiptir.

Web sitemizdeki sosyal medya özelliklerini sağlayabilmek, trafiğimizi ve ziyaretçilerin davranışlarını analiz etmek ve pazarlama amacıyla çerezleri kullanıyoruz.