fbpx

Kullanım Koşulu

Kullanım Koşulu

Madde 1 Taraflar ve Kapsam

 1. İşbu Kullanım Koşulu (“Koşullar”), merkezi Molla Fenari Mahallesi Tezkereci Sokak No:5/1 Fatih, İstanbul adresinde bulunan  Blockchain Lab Yazılım Anonim Şirketi’ne ait (“Cointral”) Web Sitesi ve ilgili masaüstü veya mobil uygulamaları veya söz konusu platform veya uygulamalara ait ilgili uygulama programlama arayüzleri (API) veya parçacıklar (widget) (hepsi birlikte “Cointral Sistemleri” olarak anılacaktır) ile bu Cointral Sistemleri üzerinde yürütülen Hizmetleri kullanan kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında bu kapsamda gerçekleştirilecek her türlü işlem, sözleşme ve ilişki kapsamında uygulanacaktır.
 2. Cointral Sistemleri’ni kullanarak işbu Koşulları ve Koşulların Kullanıcıya yüklediği yükümlülükleri kabul etmiş sayılırsınız.

Madde 2 Tanımlar

İşbu Koşullarda kullanılan ve aşağıda yer alan terimler, aşağıda belirtilen anlamlara sahiptirler.

Fikri Mülkiyet Hakları”, Cointral Sistemleri ve Cointral Sistemleri’ne ilişkin API’lar ve bunlarla ilgili işlem fiyatları, hacimleri, değerleri vb. bilgiler, Kullanıcı verileri, veritabanları, know-how, yazılım, program ve uygulamalar, sistemler, akışlar, kaynak kodlar, grafik ve görseller, logolar, ikonlar, web siteleri, her türlü metin, ses veya görsel içerik ve sair unsurlara yönelik  Cointral’ın hak sahibi olduğu telif haklarını, patent haklarını, faydalı model haklarını, marka haklarını, tasarım haklarını ve sair fikri, sınai ve ticari hakları (işbu hakları iktisap veya tescil etme hakkı dahil) ifade eder.

Web Sitesi”, www.cointral.com internet sitesi ve bunların mobil, tablet ve masaüstü cihaz uygulamalarını ve Kullanıcının Hizmete doğrudan erişimini sağlayan diğer erişim noktalarını ifade eder. Hizmet kapsamında belirli bilgilerin ön izlemesini sağlayan API’ler veya mobil parçacıklar gibi işlevler Web Sitesi olarak kabul edilmezler.

Kullanıcı”, Web Sitesi ve/veya Hizmeti kullanan kayıtlı hesap sahibi olan veya olmayan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Hizmet”, Cointral tarafından Kullanıcının diğer Hizmet kullanıcıları ile Kripto Varlık alım/satımı ve değişimi işlemlerine yönelik aracılık hizmetini ifade eder.

Kripto Varlık”, Cointral tarafından Hizmet kapsamında listelenen ve dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.

Limit Fiyatlı Emir”, Belirli miktarda Kripto Varlığı belirli bir fiyata satın alma veya satma amaçlı emir anlamına gelir. Hizmet kapsamında söz konusu Limit Fiyatlı Emir, sadece belirtilen fiyat veya bu fiyattan daha iyi bir fiyat ile eşleşmesi durumunda gerçekleştirilecektir.

Piyasa Emri”, Hizmet kapsamında bulunan emir defterindeki mevcut emirlerin sahip olduğu en iyi fiyat üzerinden belirli miktarda Kripto Varlık satın alma veya satmaya yönelik emir anlamına gelir. 

Madde 3 Kayıt

 1. Kullanıcı, Hizmeti kullanmak için işbu Koşullara uymayı ve işbu Web Sitesi’ne kayıt olmayı kabul ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Web Sitesi’ne kayıt amacıyla, başta kimliğinin doğrulanması amacıyla olmak üzere kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak beyan ve ibraz etmekle yükümlüdür.
 3. Kullanıcı, Web Sitesi’ne kayıt olarak suç örgütü üyeliği veya bu örgütlere yardım etme, terör örgütü üyeliği veya bu örgütlere yardım etme, suç ve terör örgütleriyle iltisaklı kuruluş olma, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni veya bölünmez bütünlüğünün ortadan kaldırılmasını amaçlayan kişi veya gruplardan olma veya bunlara yardım etme; bu bent kapsamındaki faaliyetlere finansman sağlama fiilleriyle iştigal etmediğini veya suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye yönelik ulusal veya uluslararası malvarlığı dondurma vs. yaptırım listelerinde olmadığını kabul ve beyan ve gelecekte bu tür faaliyetlerle iştigal etmeyeceğini veya yaptırımlara tabi tutulmayacağını taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, Cointral’ın kayıt başvurularını onaylama hususunda münhasıran kendi takdir yetkisiyle karar verme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Cointral, reddettiği kayıt başvurularına ilişkin herhangi bir gerekçe açıklamak zorunda değildir.  Cointral, reddettiği kayıt başvuruları kapsamında başvuru yapanın gelecekteki kayıt girişimlerini tanımlamak için gerekli olduğu ölçüde, kayıt başvurusu yapandan alınan bilgi ve belgeleri saklama hakkına sahiptir.
 5. Madde 3.4 hükmü saklı kalmak kaydıyla, Cointral, bir Kullanıcının kayıt başvurusunu başlıca aşağıdaki sebepler nedeniyle reddedebilir:  
  1. Cointral’a sağlanan kayıt bilgi veya belgelerinin tamamı veya bir kısmının yanlış, yanıltıcı veya eksik olması;
  2. Kayıt başvurusu yapanın 18 yaşından küçük olması veya kısıtlanmış olması ve ebeveyninin veya velisin, vasisinin veya yasal temsilcisinin izninin olmaması, veya fiil ehliyetine sahip olmaması;
  3. Kayıt başvurusu yapanın Madde 3.3 kapsamındaki eylemlerden dolayı son 5 yıl içerisinde hakkında mahkumiyet kararının verilmiş olması;
  4. Kayıt başvurusu yapanın, herhangi bir nedenle Hizmetin sağlanmadığı veya bu Hizmetin kullanılmasının yasak olduğu bir ülkede veya bölgede yaşaması;
  5. Cointral’ın münhasıran kendi takdiriyle kayıt başvurusu yapanın Hizmeti kullanmaya uygun olmadığına karar vermesi.
 6. Kullanıcı, kayıt başvurusu esnasında sunduğu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik olduğu durumlarda, durumu derhal Cointral Sistemleri’nin ilgili sayfalarından veya böyle bir sayfanın bulunmaması durumunda e-posta ve sair uygun iletişim kanallarından Cointral’a bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 7. Kullanıcı Cointral tarafından belirtilen yöntemle Cointral’a bildirimde bulunmak suretiyle kaydı iptal edebilirler.

Madde 4 Kullanıcı Hesabının Yönetimi

 1. Kullanıcı, Cointral Sistemlerine ilişkin tüm parolalarını (oturum açma parolası, API’lara ilişkin gizli bilgiler, gizli anahtar, doğrulama kodu, güvenlik kodu ve diğer herhangi parolalar dahil) ve kullanıcı kimliklerini (oturum açma kimliği, hesap kimliği, API anahtarı ve herhangi bir kimlik dahil) ayarlamaktan, yönetmekten ve gizliliğini korumaktan sorumludur. Kullanıcı, bunları üçüncü taraflara kullandırmamayı ve ödünç vermemeyi, üçüncü taraflar ile paylaşmamayı, üçüncü taraflarca değiştirilmesine izin vermemeyi veya üçüncü taraflara satmamayı kabul ve taahhüt eder.
 2. Kullanıcı, Cointral’ın Kullanıcının kendi kullanıcı kimliği ve şifresini girdiği veya girmediği durumlar dahil olmak üzere yetersiz yönetim, hatalı kullanım, sızıntı, üçüncü taraflarca kullanım, şifre veya kullanıcı kimliğinin çalınması veya şifre veya kullanıcı kimliği ile bağlantılı veya bu bilgilerin kayıt edildiği e-posta adresi, şifre depolama hesabı vb. unsurlara yetkisiz erişim nedeniyle doğacak bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 3. Kullanıcı, şifre veya kullanıcı kimlikleri çalındığında veya üçüncü bir tarafça kullanıldığında bu hususu derhal Cointral’a bildirecek ve Cointral’ın talimatlarına uyacaklardır.

Madde 5 Hizmetin Kullanımı

 1. Kullanıcı, Hizmeti kullanırken Web Sitesinde sunulan açıklayıcı belgeleri ve risklere ilişkin bilgileri dikkatlice okumayı kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı işbu Hizmeti kendi takdir ve sorumluluklarında kullandıklarını kabul ve beyan eder.
 2. Hizmeti kullanmak için Kullanıcının sahip olması gerektiği bilgisayarların, mobil cihazların, yazılımların ve diğer ekipmanların, iletişim hatlarının ve diğer iletişim ortamlarının temin edilmesi, hazırlanması ve bakımı münhasıran Kullanıcının sorumluluğundadır.
 3. Kullanıcı Hizmet kullanımına yönelik bilgisayar virüsü bulaşmasının, yetkisiz erişimin ve bilgi sızıntısının önlenmesine ilişkin tedbirler gibi gerekli tüm güvenlik önlemleri almakla yükümlü olup, bu hususlardan doğabilecek tüm zararlar münhasıran Kullanıcının sorumluluğundadır.
 4. Kullanıcı, Hizmeti kullanarak gerçekleştireceği Kripto Varlık alım ve satımı işlemleri aşağıdaki hükümler dairesinde yapılır:
  1. Hizmet, Kripto Varlık satmak isteyen Kullanıcı (bundan sonra “Satıcılar” olarak anılacaktır) Kripto Varlık almak isteyen Kullanıcı (bundan böyle “Alıcılar” olarak anılacaktır) eşleştirmek için yer sağlar. Cointral tamamen kendi takdirine bağlı olarak gerekli görmesi halinde alım veya satıma işbu 5.4 numaralı madde hükümlerine uygun olarak taraf olabilir. Cointral, Kullanıcı arasındaki Kripto Varlık ticareti için ticari elverişlilik, performans, amaca uygunluk ve fiyat dalgalanma oranı veya istikrarı taahhüt veya garanti etmez.
  2. Satıcılar ve Alıcılar, Cointral’ın münhasıran kendi takdiriyle belirlenen esaslar ve usuller uyarınca Kripto Varlık almak ve satmak için işlemler yapabilirler. Kripto Varlık alış ve satış fiyatı, Satıcı tarafından teklif edilen fiyat ile Alıcı tarafından kabul edileceği teklif edilen fiyatın eşleşmesi neticesinde belirlenir; Kullanıcı, Cointral Kripto Varlık alım veya satım fiyatlarının belirlenmesinden, yönlendirilmesinden veya ayarlanmasından sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
  3. Satıcı ve Alıcılar, fiyat tekliflerini Piyasa Emir ve Limit Emir emir türlerini kullanarak yapabilirler.
  4. Fiyat eşleştiği zaman, Satıcı ile Alıcı arasında ilgili Kripto Varlık alım satımına ilişkin bir sözleşme kurulduğu kabul edilir. Kullanıcı, bu tür bir sözleşme kurulduktan sonra bir işlemi iptal edemeyeceğini kabul ve beyan eder.
 5. Kullanıcının Cointral Sistemlerindeki kayıtlı hesabına ve dijital cüzdanlarına tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık yatırması veya bunları hesap veya cüzdanlarından çekmesi aşağıdaki hükümler dairesinde yapılır:
  1. Kullanıcı, münhasıran Cointral tarafından öngörülen ve Web Sitesi’nde açıklanan usullerle Cointral Sistemleri’ndeki hesabına ve cüzdanlarına tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık yatırma hakkına sahiptir. Cointral tarafından beyan edilen işlem limiti, süresi, yöntemi vs. usul kurallarına uygun olmayan yatırma ve çekme işlemlerinin tamamen veya kısmen gerçekleşmemesinden ve bu durumlar nedeniyle doğabilecek herhangi zarardan Cointral sorumlu değildir. Tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık yatırılması, Kullanıcı veya Kullanıcı adına tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık transferinde bulunan bankalar,  Kripto Varlık alım satım platformu veya Kripto Varlık ihraç edicileri gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan üçüncü taraflar tarafından ilgili transferin veya diğer prosedürlerin talimatı veya tamamlanması sırasında değil, tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık kontrol edildikten sonra Cointral tarafından kabul edildiğinde tamamlanmış sayılır. Ayrıca, Cointral’ın önceden izni olmadan, Cointral’ın listelemediği veya kabul etmediği para birimlerinin, Kripto Varlıkların ve diğer değişim araçlarının (bundan böyle “Hizmet Dışı Para Birimi” olarak anılacaktır) Kullanıcının hesabına yatırılması durumunda Kullanıcı, Cointral’ın, Kullanıcının veya herhangi bir üçüncü tarafın, herhangi bir şekilde bunların gönderilmesi, yatırılması, iadesi veya diğer işlemleri nedeniyle doğabilecek zararlarından sorumlu olmayacağını veya ilgili herhangi sorumluluğu üstlenmediğini kabul ve beyan eder. Bir Hizmet Dışı Para Biriminin iadesini veya geri ödemesini reddetme yetkisi saklı olarak, Cointral, Hizmet Dışı Para Biriminin yatırılmasından doğan ilgili ücreti tahsil etmeye hak kazanacaktır.
  2. Cointral, Kullanıcının isteğine göre, Cointral’ın münhasıran kendi takdiriyle sunmakta olduğu seçenekler arasından Kullanıcı tarafından tercih edilen yönteme uygun olarak, Kullanıcı hesabından veya cüzdanından tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık çekme taleplerini yerine getirir. Kullanıcı, çekme işlemlerinin gerçekleştireceği alıcı hesap veya cüzdanları riski kendisine ait olmak üzere belirleyecektir. Cointral tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık çekilmesi işlemlerinin Kullanıcının talimatına uygun olarak gerçekleşmesi durumunda, çekme konusu olan tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlığa ilişkin herhangi bir zarar veya kayıplardan sorumlu olmayacaktır.
  3. Cointral, yatırma ve çekme işlemlerinde zaman sınırlaması ve miktar sınırlamaları gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın münhasıran kendi takdiriyle belirlenecek sınırlamalar ve yöntemler belirleme hakkına sahiptir. Cointral, Bu yöntem ve sınırlamaları ihlal eden yatırma ve çekme işlemlerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle Kullanıcının maruz kaldığı herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz. 
  4. Sert çatallanma (hard fork) gibi ancak bununla sınırlı olmayan bir blokzincir olayı, Kripto Varlık teknik özelliklerinde diğer değişiklikler veya air drop durumu meydana gelirse, Cointral durumun nasıl ele alınacağına her bir olay özelinde karar verecektir. Kullanıcı bu gibi durumlar karşısında, Cointral Kullanıcıın veya üçüncü tarafların zarar ve kayıplarına karşın önlemler almasa bile, durumun niteliği gereği üçüncü taraflar tarafından yürütülen faaliyet teşkil ettiğini, Hizmet kapsamı dışında kaldığını ve bu nedenlerle Cointral’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.    Kullanıcı, Hizmetlerin blokzincir teknolojisi ile sağlanacağını kabul ve beyan eder; bu nedenle, Kullanıcı, blokzincir teknolojilerinin kendine has özellikleri nedeniyle zaman zaman makul gecikmeler, tehirler ve benzeri diğer hizmet seviyesi eksikliklerinin meydana gelme olasılığının bilincinde olup Cointral’ın bunlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 6 Hizmet Ücretleri

 1. Kullanıcı, işbu Hizmetin kullanımı kapsamında, münhasıran Cointral tarafından belirlenen Kripto Varlık alım satımı ve transferi ile tedavüldeki itibari para çekme işlemlerine dair işlem ücretlerini veya komisyonları ödemeyi  kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Cointral’ın söz konusu ücretleri Kullanıcının beyan ettiği e-posta adresine önceden yapacağı yazılı bir bildirim ile zaman zaman münhasıran tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
 2. 2. Kullanıcı, işbu maddede düzenlenen ödemelerin vadesinde ödenmemesi durumunda asıl borca ilaveten ödemenin geciktiği her gün için Cointral’a gecikmiş tutarın %10’u oranında bir cezai şart bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, Cointral’a olan herhangi bir ücreti veya sair borcunu vadesinde ödememesi durumunda Cointral’ın herhangi bir bildirimde bulunmadan varsa Kullanıcıya karşı herhangi borcu ile söz konusu ödenmemiş ücreti mahsup edebileceğini ve mahsup edilemeyen kısım için Cointral’a olan borcun devam edeceğini kabul ve beyan eder. İşbu fıkranın uygulanması kapsamında Cointral, Kullanıcının Web Sitesi’ndeki hesap veya cüzdanlarında bulunan Kripto Varlık veya tedavüldeki itibari para varlıklarını makul bir kur üzerinden alacaklı olduğu Kripto Varlık veya tedavüldeki itibara para birimine değiştirme hakkına sahiptir.
 4. Kullanıcı, Cointral’ın işbu 6’ncı madde kapsamında sahip olduğu hak ve yetkileri kullanırken, önceden bildirmeksizin Kripto Varlıkların veya tedavüldeki itibari paraların çekilmesi veya transferi için emirleri iptal etme veya askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 7 Yasak Haller

 1. Kullanıcı, aşağıda sayılan hal ve şartlardan  herhangi birinin mevcut olması durumunda Cointral’ın herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Hizmetin kullanımını Kullanıcıya kısıtlama veya Kullanıcının kayıtlı hesabını askıya alma veya iptal etme hakkına sahip olduğunu ve aşağıdaki hal ve koşulların mevcudiyetine Cointral’ın münhasıran kendi takdiriyle karar vereceğini kabul ve beyan eder.
 1. İşbu Koşulların ihlali veya ihlal etme riski taşınması.
 2. Kayıt başvurusu kapsamında yanlış veya yanıltıcı bilgiler sunulması.
 3. Cointral, Cointral Sistemlerinin veya işbu Hizmetin Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal eden fiiller (doğrudan veya dolaylı olarak bu tür ihlale neden olan veya teşvik eden eylemler dahil olmak üzere).
 4. Cointral, Cointral iştirakleri, Cointral ile bağlantılı diğer kuruluşlar veya işbu Hizmetin ticari sırları ve gizlilik hakları, onurları ve kişilik hakları, diğer hakları veya gizliliğe ilişkin menfaatleri doğrudan veya dolaylı olarak ihlal eden fiiller.
 5. Sahtecilik, dolandırıcılık, vb. faaliyetlerde bulunma, saadet zincirleri başlatma veya başkalarını davet etme, yasa dışı veya suç teşkil eden mal veya hizmet satma veya satın alma, suçlardan elde edilen geliri aktarma veya aklama veya buna dayalı hizmetleri kullanma gibi eylemler.
 6. Suç teşkil eden fiiller veya kamu düzeni ve ahlakına aykırı fiiller.
 7. Kullanıcının hesabındaki tedavüldeki itibari para veya cüzdanındaki Kripto Varlıkların tamamının veya bir kısmının suç gelirleriyle ilişkili olduğuna dair makul şüphe bulunması
 8. Kanunları veya diğer yasal düzenlemeleri, Cointral’ın veya Kullanıcının üye olduğu üçüncü taraf Kripto Varlık alım satım platformlarının veya sair mecralarının kurallarını ihlal eden fiiller.
 9. Cointral Sistemlerinde veya üçüncü taraf Kripto Varlık alım satım platformlarında front-running, sahte hacim yaratma (wash-trading), yanıltıcı mesajlar gönderme (spoofing), layering, aşırı alım satım işlemi yapma (churning), teklif doldurma (quote stuffing) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi piyasa manipulasyonu eylemleri;
 10. Bilgisayar virüsleri ve diğer zararlı bilgisayar programları veya yazılımları dahil olmak üzere bilgi gönderme veya Cointral tarafından yönetilen sistem, sunucu, ağ veya diğer işlevleri yok etme veya engelleme veya gereksiz yere aşırı yük oluşturma fiilleri.
 11. Yazılım hatalarına, güvenlik açıklarına ve diğer hatalara neden olmak için Cointral veya işbu Hizmet tarafından yönetilen sistemleri, sunucuları, ağları bozan fiiller.
 12. Cointral tarafından belirlenen veri kapasitesini aşan veri iletimi.
 13. Cointral’ın işbu Hizmeti yürütmesini engelleyebilecek enterferans eylemleri.
 14. Kullanıcı, Cointral veya Cointral iştiraklerinin varlıklarını tekrarlama saldırısı (replay attack) veya diğer ağ saldırıları veya teknikleriyle çalma fiili.
 15. Aynı kişi tarafından birden fazla hesap oluşturulması.
 16. Bir hesabın birden fazla kişi veya üçüncü taraflar tarafından kullanılması.
 17. Başka birinin (varsayımsal kişiler dahil) adıyla hesap açma
 18. Bir hesabın üçüncü taraflara devir ve temliki.
 19. Cointral’dan önceden yazılı izin alındığı durumlar hariç olmak üzere, işbu Hizmetten elde edilen bilgilerin üçüncü bir tarafa verilmesi, veya ticari amaçlarla veya iştiraklerinizi veya kontrolünüz altındaki üçüncü tarafları kontrol etmek için Kripto Varlık alım satımı, Kripto Varlık transferi veya ödeme veya fiyat bilgileri sunma gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aynı veya benzer hizmetleri sağlama fiilleri.
 20. Piyasa fiyat eylemlerini veya borsada adil fiyat oluşumunu engelleyen fiiller.
 21. Kullanıcı hesabına, Kullanıcının kendisi dışında üçüncü bir tarafın adına üçüncü bir taraftan veya bankadan veya ödeme hizmeti hesaplarından veya kartlarından tedavüldeki itibari para yatırılması veya bunun kabul edilmesi ya da Kullanıcı hesabından üçüncü bir tarafa para ödenmesi fiili.
 22. Kullanıcının müflislik veya borca batıklık hallerinde veya iflas, konkordato veya yeniden yapılandırma süreçlerini başlatmak üzere başvuru yapması durumlarında veya Kullanıcının mal varlığına ilişkin olarak el koyma, kesin veya ihtiyari haciz, geçici elden çıkarma, cebr-i icra veya açık arttırma işlemleri uygulandığında
 23. Kullanıcının vergi, harçlar ve sair amme borçları nedeniyle bir vergi suçu, kabahati veya herhangi ihlali işlemesi halinde.
 24. Kullanıcının ölmesi, vesayet altına alınması, kısıtlanması
 25. Kullanıcının telefon, faks, e-posta, mesaj veya destek sohbeti gibi bir iletişim aracıyla Cointral veya Cointral çalışanlarına aşırı derecede kötü bir tutum gösterdiğinde.
 26. Mahkemeler, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Kolluk Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi adli veya idari merci tarafından talep edildiğinde
 27. Cointral yanlışlıkla bir Kullanıcının hesabına sebepsiz zenginleşme oluşturacak şekilde tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık aktardığında ve sebepsiz zenginleşme oluşturan meblağ Kullanıcı tarafından Cointral’ın tek taraflı olarak belirlediği süre içerisinde iade etmezse.
 28. 18’inci maddede sayılan durumlar gerçekleştiğinde ve Kullanıcı değiştirilmiş işbu Koşulları veya yeni önerilmiş sözleşmeyi kabul etmez, taahhüt etmez veya bunlarla bağlı olmayı reddederse, ya da işbu Hizmet hükümleri ile getirilen ek bilgi ve belge sağlama yükümlülüğü gibi ancak bununla sınırlı olmayan ilgili güncellenmiş yükümlülüklerini Cointral tarafından belirlenen tarihe kadar yerine getirmezse.
 29. İşbu Hizmet daha uzun bir süre kullanılmaz ve Cointral’ın iletişim kurma çabalarına cevap verilmezse.
 1. Kullanıcı, bir önceki fıkra kapsamında Hizmetin kendilerine sunulmasının askıya alınması veya kayıtlı hesabının iptal edilmesi durumunda veya Cointral’ın münhasıran kendi takdiriyle Kullanıcının Kripto Varlık alım satım işlemleri veya kendisine yatırdığı veya çektiği itibari paralara dair işlemlerin şüpheli işlem olduğuna kanaat getirmesi durumunda, Kullanıcıya ait Kripto Varlıkları, tedavüldeki itibari parayı veya diğer varlıkları dondurabileceğini, henüz gerçekleşmemiş Piyasa Emri ve Limit Fiyatlı Emirleri ve Kripto Varlık veya tedavüldeki itibari para çekme işlemlerini iptal edebileceğini, Kripto Varlıkları makul piyasa fiyatından tedavüldeki itibari paraya çevirebileceğini ve tedavüldeki itibari paraları Kullanıcının daha önce tedavüldeki itibari para yatırmak için kullanmış olduğu banka hesaplarından birisinde transfer edebileceğini kabul ve beyan eder. Cointral, hesabı iptal edilen Kullanıcı’nın gelecekteki kayıt girişimlerini tanımlamak için gerekli olduğu ölçüde, kayıt başvurusu yapandan alınan bilgi ve belgeleri saklama hakkına sahiptir.
 2. Kullanıcı, birinci fıkra kapsamında Hizmetin kendilerine sunulmasının askıya alınması veya hesaplarının iptal edilmesi durumunda Cointral’a olan borçları için geçerli olan vadelerin ortadan kalkacağını ve Cointral’a olan tüm borçlarının derhal muaccel olacağını ve bu borçları derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, Cointral’ın işbu madde kapsamında alacağı önlemlerin başta Hizmetin güvenliği ve Cointral’ın yasal mevzuat ile uyumu ve adli ve idari mercilerle işbirliği gibi amaçlarla olmak üzere Cointral’ın meşru menfaatlerinin bir gereği olarak kullanılacağı ve bu doğrultuda işbu önlemlerin uygulanması nedeniyle maruz kaldıkları zarar veya kayıplardan dolayı Cointral’ın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 8 Hizmetin Askıya Alınması

 1. Kullanıcı, aşağıdakilerden hal ve şartlardan herhangi birinin mevcut olması durumunda, Cointral’ın Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetin kullanımını kısmen veya tamamen askıya alma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
 2. Hizmetle ilgili donanımların, sistemlerin ve yazılımların periyodik veya acil olarak incelenmesi veya bakımının yapılması.
 3. Cointral’dan kaynaklanmayan nedenlerle kamusal iletişim hatlarının veya Cointral Sistemleri’nin birbirleri arasındaki iletişimi sağlayan hat veya sair imkanların kesilmesi.
 4. Hizmet, yangın, elektrik kesintisi, doğal afetler, savaş, siyasi değişim, grevler, pandemiler, yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikler gibi mücbir sebepler nedeniyle işletilemediğinde.
 5. Tedavüldeki itibari para birimi veya Kripto Varlık koşullarında ve fiyatlarında ani değişiklik veya dalgalanmalar yaşanması
 6. Bilgisayar korsanlığı (hacking) veya Cointral Sistemlerinde bulunan Kripto Varlıkların çalınmasına yönelik girişimler olması
 7. Cointral Sistemlerinde Hizmetin sağlanmasını engelleyen hatalar oluşması.
 8. Belirli Kullanıcı hesaplarının yetkisiz kullanımı gibi durumların soruşturulması.
 9. Cointral’ın, kanunlar ve diğer yasal düzenlemeler, Cointral’ın iç düzenlemeleri veya politikaları veya Kullanıcının üyesi olduğu diğer Kripto Varlık alım satım kuruluşlarının iç düzenlemeleri uyarınca soruşturma yapılmasını gerekli gördüğü durumlar.
 10. Kripto Varlıkların likiditesi belirgin bir şekilde azaldığında veya yeterli miktarda veya çeşitte Kripto Varlık envanterinin bulunmaması durumunda.
 11. Cointral’ın, sert çatallaşma (hard fork) gibi ve bununla sınırlı olmamak üzere Kripto Varlıkların özelliklerinin değişimi teşkil eden blokzincir ayrışmaları neticesinde Kripto Varlık birimlerinin bir kısmını veya tamamını listelememeye veya ilgili diğer hizmetleri sunmamaya karar vermesi durumunda.
 12. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, adli veya idari makamlarının, kullanıcıların tamamı veya bir kısmı için Hizmetlerin askıya alınmasını veya sonlandırılmasını talep etmesi veya emretmesi durumunda. (Bu bent kapsamındaki askıya alma işlemleri; tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık yatırma ve çekme işlemlerinin durdurulması, Piyasa Emri ve Limit Fiyatlı Emirlerin durdurulması ve gerçekleşmiş emirlerin iptali, Kullanıcının ya da üçüncü kişilerin tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlıklarını alıcılara bu idari makamlar veya mahkemeler tarafından belirtilen yöntemlerle aktarılması işlemlerini ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer işlemleri kapsayacak şekilde geniş olarak yorumlanacaktır.)
 13. Cointral’ın, münhasıran kendi takdiriyle sona erdirme veya askıya almanın gerekli olduğuna karar vermesi durumunda.
 • Cointral, münhasıran kendi takdiriyle, özellikle Cointral Sistemlerinin ve Hizmetin ve ilgili yazılım ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak adına, şüpheli işlemler, giriş yapma denemeleri veya Hizmet kullanımıyla ilgili sair eylemlerin vuku bulduğuna karar vermesi veya bunlara ilişkin şüphe duyması halinde Kullanıcı hesaplarının bir kısmını veya tamamını, yatırma, çekme, emir girme ve iptal etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir işleme ilişkin olarak geçici süreyle askıya alma hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı, Cointral’ın işbu madde kapsamında aldığı tedbirler nedeniyle Kullanıcının maruz kaldığı zarar veya kayıplardan dolayı Cointral’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 9 Cayma Hakkı

Kullanıcı, Hizmet kapsamında alımını yapacağı Kripto Varlık’lara ilişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin 1’inci fıkrasını (a) bendi uyarınca cayma hakkının kullanılamayacağını kabul ve beyan eder.

Madde 10 Fikri Mülkiyet Hakları

 1. içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere Cointral’a ait sistem ve yazılımın tüm mali, manevi ve ticari hakları Cointral’a aittir. Cointral, Kullanıcıya Web Sitesi üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcıya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Cointral’a karşı, Cointral’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.
 2. , Web Sitesi’ni yalnızca işbu Koşullar’da belirtilen kapsamda kullanacak olup bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Kullanıcı tarafından Hizmet kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılım ile paylaşılan veriler kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, herhangi araçla iletilmesi, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcının Web Sitesi güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya  Web Sitesi, Cointral ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Web Sitesi’nin çalışmasını veya diğer kullanıcıların Web Sitesi’nden faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya  Web Sitesi’ne orantısız yük bindirmesi;  Web Sitesi’nin kaynak kodlarına veya sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Web Sitesi’nin çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Web Sitesi veya Cointral Sistemleri sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Cointral, Web Sitesi ve Hizmet ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.
 3. yer alan hiçbir unsur, bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir mecrada yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak herhangi bir şekilde işbu Sözleşme kapsamında izin verilen kullanımlar haricinde yayımlanamaz ve/veya bunlara Cointral’ın onayı olmadan bunlardan veya bunlara erişim bağlantısı verilemez.

Madde 11 Riskler

Kullanıcı, Hizmeti ve Cointral Sistemlerini kullanmakla aşağıdaki riskleri anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir.

 • Yazılım zayıflıklarına ilişkin risk: Cointral Sistemleri, yazılımları ve teknolojisi, akıllı sözleşme sistemleri ve diğer blokzincir ile Kripto Varlıklara ilişkin yazılım ve teknoloji ile teknik kavram ve teoriler henüz erken gelişim aşamasındadır ve kanıtlanmamıştır. Herhangi bir Kripto Varlığın alınması, kullanılması ve mülkiyetine yönelik sürecin kesintisiz veya hatasız olacağına dair bir garanti veya teminat bulunmamaktadır. Yazılımın, ilgili teknolojilerin ve teorilerin, diğer birçok hata ve zarara ilaveten özellikle Kripto Varlık veya tedavüldeki itibari paranın tamamen kaybına veya başta Kripto Varlık veya tedavüldeki itibari para çekme, yatırma ve transfer işlemleri ile Cointral ile veya diğer Kullanıcı ile yapılan değişim ve alım satım işlemleri olmak üzere, Cointral Sistemleri üzerinden sunulan hizmet ve işlevlerde gecikme ve yavaşlamalara neden olabilecek zayıflıklar, güvenlik açıkları veya program hataları içerebileceğine dair doğal bir risk bulunmaktadır.
 • Yasal düzenlemeler ile ilgili risk: Cointral Sistemleri, yeni iletişim ve etkileşim biçimlerine imkân tanımaktadır. Belirli ülkelerin veya yargı çevrelerinin, blokzincir teknolojisine dayalı uygulamaların mevcut sistem kurulumları üzerinde olumsuz etkisi olabilecek Kripto Varlık veya Cointral Sistemleri teknolojisi üzerinde önemli değişikliklere neden olabilecek mevcut düzenlemeleri uygulaması veya bu yönde yeni düzenlemeler getirmesi mümkündür. Söz konusu düzenlemeler, Cointral Sistemleri teknolojisinin durdurulması veya sonlandırılması veya herhangi bir Kripto Varlığın veya herhangi bir Kripto Varlığın sahip olabileceği herhangi bir değerin kaybına yol açacak nitelikte dahi olabilir.
 • Yarıda kesilme/başarısız olma riski: Herhangi bir Kripto Varlık tahsisi ve herhangi bir Kripto Varlık teknolojisinin geliştirilmesi; sektör, topluluk ve/veya kamuoyunun ilgisinin olmaması, finansman bulunmaması, ticari başarı veya beklenti eksikliği gibi birtakım sebeplerle yarıda kesilebilir. Buna bağlı olarak, Cointral Sistemleri teknolojisi kısmen veya tamamen geliştirilmiş ve piyasaya sürülmüş olsa bile, herhangi bir Kripto Varlık herhangi bir işlevsellik kazanmayabilecektir.
 • Hırsızlık ve İnternet sistem açığı riski: Cointral Sistemlerine ilişkin temel yazılım, Cointral Sistemleri teknolojisi, akıllı sözleşme sistemleri, ilgili diğer yazılımlar, diğer teknoloji bileşenleri ve/veya platformları, Kripto Varlıkların veya özel verilerin çalınmasına veya kaybolmasına neden olabilecek elektronik veya fiziksel saldırılara maruz kalabilirler. Bu tür durumlar Cointral Sistemleri teknolojisinin geliştirilebilmesi, piyasaya sürülebilmesi veya kullanılabilmesini etkileyecektir. SMS/mesajları ve e-posta hizmetleri yanıltıcı mesaj, yemleme (phishing) ve sair dolandırıcılık saldırılarına karşı savunmasız durumdadırlar ve bu nedenle Cointral’dan gönderiliyor gibi görünen iletileri gözden geçirirken dikkatli olmanız gerekmektedir. Herhangi bir iletişimin veya bildirimin güvenilirliğine ilişkin bir şüpheniz olduğu takdirde, ilgili işlemi veya gerekli eylemi gözden geçirmek için her daim www.cointral.com adresinden Cointral’daki kayıtlı hesabınıza giriş yapmanız gerekir. Bu tür dolandırıcılık saldırıları yalnızca SMS veya e-posta veya eşdeğer iletişim kanalları ile değil, aynı zamanda arama motorları veya arama motorlarındaki reklamlar veya diğer hileli bağlantılar aracılığıyla da yapılmaktadır. Cointral, sahtecilik, yemleme veya benzeri diğer saldırılardan kaynaklanan kaybedilen, çalınan veya sair herhangi suretle zarara uğrayan veya zayi olan Kripto Varlıklara veya tedavüldeki itibari para dahil olmak üzere diğer fonlara ve varlıklara yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Blokzincir madencilik saldırıları riski: Cointral Sistemleri teknolojisi, kamuya açık diğer blokzincir tabanlı sistemlerde olduğu gibi, çifte harcama saldırıları, madencilik çoğunluk gücü saldırıları (majority mining power), “bencil madencilik” (selfish-mining) saldırıları ve yarışma durumu (race condition) saldırıları veya diğer madencilikle ilgili olan veya olmayan saldırılar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere muhtelif saldırılara açık olabilir. Başarılı saldırılar Cointral Sistemleri teknolojisinin, Kripto Varlık işlemlerinin ve yazılım hesaplamalarının uygun şekilde yürütülmesi ve sıralanması için bir risk oluşturmaktadır.
 • Değer kaybı/aşırı fiyat dalgalanması riski: Herhangi bir formdaki Kripto Varlığın değeri aşırı dalgalanma yaşayabilecek ve/veya sıfıra düşebilecektir. Yasal düzenlemeler ile ilgili olan riskler veya diğer risklere ilişkin ek maliyetler doğabilecek olup, bu tür bir maliyet, (Kripto Varlıklara verdiğiniz değer ne olursa olsun) Kripto Varlıkların değerine hesaplama amacıyla eklendiği takdirde Kripto Varlık değerleri ciddi biçimde azalabilecek veya sıfıra düşebilecektir.
 • Genel risk: Yasaların izin verdiği ölçüde, Kripto Varlıklara ve/veya Cointral Sistemleri teknolojisinin başarısına yönelik sarih veya zımni herhangi bir garanti/teminat bulunmamaktadır. Kripto Varlıklar, yasaların izin verdiği ölçüde, münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğu altında ve “olduğu gibi” ve “geliştirilme aşamasında” temelinde ve zapta karşı koruma, fiyat istikrarı veya dalgalanmaları, işlem hacmi, kârlılık, ticarete elverişlilik veya belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir garanti/teminat olmaksızın oluşturulmakta ve elde edilmektedir.
 • Piyasa ve topluluk riski: Kripto Varlık piyasa veya toplulukları tarafından Cointral Sistemleri teknolojisi üzerinde uygulanabilecek olası geniş çaplı değişiklikler dahil olmak üzere yumuşak ve sert çatallar ile ayırmalara ilişkin risklerden bilincindesinizdir.
 • Vergi riski: Kripto Varlıkların (herhangi bir şekilde) tasarrufunun, satın alınmasının veya değişime konu olmasının doğurduğu vergisel sonuçların ve Kripto Varlıkların değişiminin, herhangi bir şekilde elde tutulmasının, herhangi bir şekilde devir, temlik veya terkin edilmesinin veya sair biçimde tasarruf edilmesinin ve/veya Kripto Varlıklar ile ilgili herhangi bir iş veya işlemin Kullanıcı açısından vergi yükümlülükleri söz konusu olabilecektir; bu nedenle, Kripto Varlıklar ve Cointral Sistemleri teknolojisi ile ilgili vergisel sonuçlar konusunda kendi vergi danışmanlarınıza başvurmanız gerekmektedir; Hizmeti kullanarak ve/veya Kripto Varlık edinerek, kullanarak, elde tutarak, satarak veya transfer ederek yasaların izin verdiği ölçüde, Cointral, Cointral denetçileri, Cointral alt yüklenicileri, Cointral danışmanları, Cointral çalışanları veya Cointral’ın kurucuları ve yöneticileri dahil olmak üzere herhangi bir tarafı, işbu fıkra kapsamında riski ifade edilen herhangi bir vergi yükümlülüğünden sorumlu tutmamayı kabul etmektesiniz.

Madde 12 Sorumluluk Reddi

 1. COİNTRAL, KRİPTO VARLIK ALIM SATIMI, KRİPTO VARLIK İLE İLGİLİ DİĞER HİZMETLER VE KRİPTO VARLIKLARIN DEĞERİ, İŞLEVİ, İSTİKRARI, DALGALANMASI, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ, PERFORMANSI, AMACA UYGUNLUĞU, İŞLEM HACMİ, LİKİDİTESİ VE KULLANIMI GİBİ HUSUSLARDA HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VEYA AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUK DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ. AYRICA, KULLANICI BU HİZMET VEYA DİĞER BİR KULLANICI HAKKINDA DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK COİNTRAL’DAN BİR BİLGİ EDİNSE BİLE, COİNTRAL’UN HERHANGİ BİR KULLANICIYA KARŞI İŞBU KOŞULLARDA BELİRTİLENLERİN ÖTESİNDE HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.
 2. COİNTRAL YALNIZCA HİZMET KAPSAMINDA KULLANICININ VE DİĞER KULLANICILARIN KRİPTO VARLIKLARIN PİYASA EMİR VE LİMİT FİYATLI EMİRLERİ İÇİN BİR YER SAĞLAR VE KULLANICI İÇİN BİR EMİR OLUŞTURMAK VEYA EMRİ YERİNE GETİRMEKLE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. BU NEDENLE, KULLANICININ BİLGİ GİRİŞİ HATASI VEYA BAŞKA BİR İŞLEMDEKİ HATA VEYA KULLANICININ, COİNTRAL’UN VEYA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN İLETİŞİM EKİPMANINDAKİ VEYA SİSTEM EKİPMANINDAKİ ARIZA, OPERASYONEL, DOĞAL AFET, SİBER SALDIRI VEYA BAŞKA BİR NEDENLE KULLANICININ EMRİ YERİNE GETİRİLMEMİŞ VEYA KULLANICILAR ARASINDA ALIM SATIM SÖZLEŞMESİNİN KURULMASINI VEYA GEÇERLİLİĞİNİ ENGELLEYEN FESİH, İPTAL VEYA DİĞER NEDENLER SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, COİNTRAL HERHANGİ BİR ZARAR VEYA KAYBI TAZMİN ETMEKTEN SORUMLU OLMAZ; COİNTRAL İŞBU KOŞULLAR KAPSAMINDA HİZMETİN TAMAMINI VEYA BİR KISMINI ASKIYA ALIR VEYA KISITLARSA, KULLANICININ İŞLEM EMİRLERİ GEÇERSİZ HALE GELİRSE, İSTENMEYEN SONUÇLAR GERÇEKLEŞİR VEYA KAZANÇ VAADEDEN SONUÇLAR GERÇEKLEŞMEZSE, KULLANICININ EMİRLERİNİN EŞLEŞMESİ VEYA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GECİKTİRİLİR VEYA İSTENMEYEN EMİRLER GİRİLİRSE, KULLANICININ VEYA ÜÇÜNCÜ BİR TARAFIN ZARAR GÖRMESİ DURUMUNDA COİNTRAL’UN HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMAZ. AYRICA, KULLANICI, EMRİN TÜRÜ, PİYASA DURUMU VB. HALLERE BAĞLI OLARAK KULLANICI TARAFINDAN TASARLANMAMIŞ BİR İŞLEM SONUCUNUN MEYDANA GELME OLASILIĞININ OLDUĞUNU, COİNTRAL’IN, İŞLEMLERDEN VE BU TÜR SONUÇLARDAN DOLAYI KULLANICI VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLAR ÜZERİNDE ZARAR VEYA KAYIP MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA HİÇBİR SORUMLULUĞU OLMADIĞININ BİLİNCİNDEDİR VE BU HUSUSU EN BAŞTAN KABUL EDER.
 3. Kullanıcı, işbu Hizmetin kullanımının Kullanıcı için uygulanabilir yasaları, diğer Kripto Varlık alım satım platformlarının iç kurallarını vb. ihlal edip etmediğini ve işbu Hizmetin kullanımının Kullanıcı için kendi yükümlülük ve harcamaları uyarınca vergi yükümlülüklerini doğurup doğurmadığını araştırmakla yükümlüdürler; Cointral, Kullanıcı tarafından bu Hizmetin kullanımının yasalara, yönetmeliklere, mahkeme kararlarına, Kullanıcı için geçerli idari politikalara, diğer Kripto Varlık alım satım kuruluşlarının iç düzenlemelerine vb. uygun olduğunu garanti etmez ve Kullanıcının vergi borçları, vergi faiz ödemeleri veya cezaları ya da vergi kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki yasalara uyulmaması nedeniyle hükmedilen parasal olmayan yaptırımlardan kaynaklanan zararlarından sorumlu tutulamaz.
 4. Kullanıcı ile diğer Kullanıcı veya üçüncü taraflar arasında Hizmet veya Web Sitesi’ne ilişkin olarak gerçekleşen işlemler, iletişimler, anlaşmazlıklar vb. Kullanıcının sorumluluğunda çözüleceklerdir ve Cointral’ın bu tür konulardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 5. Kullanıcı, bu Hizmetleri ve Web Sitesi’ni riski kendilerine ait olmak üzere kullanırlar. Cointral, Cointral Sistemleri, Web Sitesi ve Hizmetin, Kullanıcının bilgisayar donanımına ve ortamına uygunluğunu veya uyumluluğunu garanti etmez ve Cointral, Kullanıcıya ait donanım, yazılım, bilgi sistemleri, çevrimiçi erişim noktası ve ağı gibi ortamlardaki hatalar, buglar, sorunlar, tasarım, arayüz, bağlantı hataları, virüs bulaşması, ağ bağlantısının kesilmesi, elektrik kesintileri ve voltaj dalgalanması nedenleriyle ortaya çıkan Kullanıcının hasar ve kayıplarından sorumlu tutulamaz.
 6. Kullanıcı, Cointral’ın Web Sitesi’ne virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Web Sitesi’nden yahut Web Sitesi’ne bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.
 7. Cointral, işbu Koşullara, kanun ve diğer yasal düzenlemelere, mahkeme kararlarına veya idari işlemlere göre veya güvenlik nedenleriyle Hizmet kapsamındaki Kullanıcı faaliyetlerini, Hizmeti, veya Kullanıcının kayıtlı hesabını istediği şekilde sınırlayabilir, durdurabilir, iptal edebilir, kapatabilir, erişilmez hale getirebilir, değiştirebilir, girilmiş veya gerçekleştirilmiş Piyasa Emirleri ile Limit Fiyatlı Emirleri durdurabilir, iptal edebilir, ya da anormal işlemleri veya yasadışı işlemleri önleyebilir veya araştırabilir vb. faaliyetlerde bulunabilir; Kullanıcı, bu tür faaliyetler veya işbu Koşulların 8/1(xi) numaralı maddesi uyarınca bir mahkeme veya adli veya idari merci kararı sonucu belirtilen alıcılara tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık cinsinden bir ödeme yapması halinde Kullanıcının uğradığı herhangi bir zarar veya kayıptan Cointral’ın sorumlu olmadığını, bu kayıp ve zararlar kendisine ait tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık varlıklarından mahrum kalma şeklinde olsa bile sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan etmektedir.
 8. Web Sitesi’nden başka bir web sitesine veya başka bir web sitesinden Web Sitesi’ne bir bağlantı sağlansa bile Cointral, Web Sitesi’nden başka bir web sitesinde yayınlanan promosyon, reklam, talimatlar, rehber veya diğer içeriklerden veya buradan elde edilen bilgilerden sorumlu değildir.
 9. Cointral, münhasıran kendi takdiriyle, gösterimde olan bir fiyatın hatalı veya anormal bir değerde olduğuna, herhangi bir sebeple haksız fiyat bilgisine dayandığına veya fiyatın mutad piyasa fiyatından büyük ölçüde saptığına makul olarak karar vermesi halinde, bir emirde teklif edilen fiyatı ve Kullanıcının bu fiyata dayanan alım veya satım işlemi iptal edilebilir. Kullanıcı, Cointral’ın işbu madde kapsamında Kullanıcının maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı zarar veya kayıpları telafi etme sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan eder.
 10. Kullanıcının Kripto Varlık cüzdanlarının veya bunlara erişim bilgilerinin çalınması veya bunlara yetkisizi olarak erişilmesi, Cointral’ın ilişkili olduğu bankacılık veya sair ödeme hizmeti sistemleri veya ağlarına veya Cointral’ın kendi ağ ve bilgi sistemlerine siber saldırılar yapılması gibi yollarla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü tarafların hırsızlığına veya dolandırıcılığına maruz kalması halinde, Cointral’ıun tesis, donanım, yazılım, ağ veya siber güvenlik sağlama hususundaki çabalarına ve gösterdiği özene bakılmaksızın, Cointral, Kullanıcının veya üçüncü tarafların zarar veya kayıplarından sorumlu tutulamaz.
 11. Kripto Varlık ve diğer sanal varlıklar ile ilgili kanunların, Cumhurbaşkanı kararlarının, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, tüzüklerin, yönetmeliklerin, tebliğlerin, genelgelerin, yönergelerin, kılavuzların ve diğer yasal düzenlemeler ve idari işlemlerin (bundan böyle “Kanunlar ve Düzenlemeler” olarak anılacaktır), geçmişe etkili olsun veya olmasın, gelecekte kabulü veya değişikliği sebebiyle Kullanıcının zarar görmesi halinde, Cointral’ın tazminat, iş modeli değişikliği veya zararların azaltılması veya herhangi bir diğer konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.
 12. Kullanıcı, Hizmetin Kripto Varlıklara yönelik sağladığı alım satım işlemlerinin doğası gereği riskli işlemler olduğunu ve bu tür risklerin farkında olduklarını ve Cointral’ı fiyat değişiklikleri, dalgalanmaları ve ilgili diğer Kripto Varlık ticaretine özgü özellikler veya Kripto Varlık ticareti sebebiyle maruz kaldıkları kayıplardan, zararlardan veya kârlardan sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
 13. Kullanıcı, Cointral’ın Hizmet aracılığıyla alınan ve satılan Kripto Varlıkların geçmiş ve gelecekteki akışını izlemesinin teknik olarak mümkün olmayabileceğini; Bu nedenle, Cointral’ın, Kullanıcı tarafından alım satımı yapılan Kripto Varlıkların suç veya hukuka aykırı amaçlı kullanımı gibi ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kötüye kullanımından ve Kullanıcının veya üçüncü tarafların bu sebeple uğradıkları zarar veya kayıplardan ve sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.
 14. İşbu Koşullar veya Hizmet, Kullanıcıya veya başka herhangi bir tarafa sağlanan danışmanlık hizmeti veya yatırım tavsiyesi olarak yorumlanmayacaktır. Web Sitesi’ndeki süreli yayınlar, notlar, rehberler, ipuçları ve tüyolar, soru ve cevap sayfaları, bloglar, topluluk paylaşımları, veriler, analizler, istatistikler, raporlar, haberler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan içerikler, belirli Kripto Varlıklar, tedavüldeki itibari para veya diğer varlıklarla ilgili ticaret stratejileri için tavsiye olarak yorumlanmayacaktır.
 15. Cointral’ın, Kullanıcı tarafından yapılan işlemler sebebiyle idari soruşturmalara, yargılama süreçlerine, cezalara, yaptırımlara veya herhangi bir benzer duruma maruz kalması halinde, bu Kullanıcı Cointral’ın ceza miktarı, yargılama giderleri, faiz ödemeleri ve dolaylı zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere soruşturma, yargılama, ceza veya yaptırımdan kaynaklanan tüm kayıp ve zararlarını, tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 16. Cointral, diğer Kripto Varlık ve sanal varlık ticareti alım satım platformlarından veya ihraççılarından veya benzerlerinden bağımsız bir kuruluştur, Kullanıcı, Cointral’ın bu tür üçüncü taraflar nedeniyle meydana gelen kendilerine veya üçüncü taraflara ait zarar veya kayıplardan sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.
 17. İşbu madde kapsamında yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler, zarara neden olan fiilde Cointral’ın ağır ihmali veya kastı olması durumunda uygulanmayacaktır.  Bu durumda dahi, Cointral, verilen zararların dışındaki özel durumlardan kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlü tutulamaz.

Madde 13 Gizlilik

 1. İşbu Koşullar çerçevesinde “Gizli Bilgi”, işbu Koşullar veya sunulan Hizmet ile ilgili olarak Cointral tarafından yazılı, sözlü veya kayıtlı medya şeklinde veya teknoloji, satış, operasyon, finans, organizasyon ve benzeri diğer hususlara ilişkin açıklanan her türlü bilgi anlamına gelir. Ancak bu bilgiler; (1) Cointral tarafından kamuya sağlanmış veya açıklanmış ya da zaten kamu tarafından bilinen bilgiler olduğunda, (2) Cointral tarafından sağlandıktan veya açıklandıktan sonra Kullanıcıya hiç bir sorumluluk atfedilemeyecek nedenlerle kamuya açık yayınlar veya diğer yöntemler ile kamu tarafından bilinir hale geldiğinde, (3) sağlamaya veya açıklamaya yetkili bir üçüncü kişiden usulüne uygun olarak edinildiğinde, (4) Gizli Bilgi’den bağımsız bir şekilde üretildiğinde, (5) Cointral tarafından yazılı bir şekilde gizli olması gerekmediği bildirildiğinde, Gizli Bilgi olarak değerlendirilmez.
 2. Kullanıcı Gizli Bilgileri yalnızca işbu Hizmetin kullanımı için kullanabilirler ve Cointral’a ait Gizli Bilgileri, Cointral’ın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar.
 3. İkinci fıkra hükümlerine saklı olmak üzere, Kullanıcı kendilerinden mahkeme veya adli veya idari merciler tarafından bir emir ile istenen veya uygulanabilir hukuk uyarınca paylaşmaları gereken bilgileri açıklayabilirler. Ancak böyle bir durum söz konusu olduğunda, Kullanıcı derhal Cointral’ı konu hakkında bilgilendirecektir.
 4. Kullanıcı, Cointral tarafından talep edildiğinde, Gizli Bilgi içeren herhangi bir yazılı veya farklı şekillerde kayıtlı materyali derhal iade eder veya yok eder.
 5. İşbu madde, Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 14 Koşulların Değişikliği

Kullanıcı, Cointral’ın işbu Koşulları (Hizmet ile alakalı olarak Cointral’ın internet sitesinde yayımlanan kural ve düzenlemeler dahil olmak üzere) Kullanıcıya önceden haber vermeksizin münhasıran kendi takdiriyle değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul eder ve bunun bilincindedir. Cointral işbu Koşulları değiştirdiğinde, değişiklikleri Cointral’ın Web Sitesi’nde yayımladığında, değişiklikler bildirilmiş kabul edilir. Değişiklikler ayrıca Kullanıcının beyan ettiği e-posta, SMS vb. iletişim kanallarıyla ile de iletilecektir. Değişikliklerin bildirilmesinin ardından, Kullanıcı Hizmeti ve Web Sitesi’ni kullanmaya devam ettiği takdirde, Kullanıcı işbu Koşullarda yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Madde 15 Koşulların Devri

 1. Kullanıcı işbu Koşullar kapsamında sahip oldukları hakları veya yükümlülükleri Cointral’ın önceden alınmış yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere devredemez veya temlik edemez.
 2. Kullanıcı, Cointral’ın işbu Koşullarda düzenlenen hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devir veya temlik etmesine işbu madde ile peşinen onay vermektedir.

Madde 16 Bölünebilirlik

İşbu Koşulların herhangi bir maddesinin veya bölümünün, kanunlar ve sair yasal düzenlemeler ile bir mahkeme veya idari merci vb. kararı uyarınca hükümsüz veya geçersiz olarak kabul edilmesi durumunda, işbu Koşulların kalan hükümleri veya bölümü hüküm ifade etmeye veya geçerli kalmaya devam edecek ve tam olarak yürürlükte kalacaktır; ve Cointral ile Kullanıcı hükümsüz veya geçersiz addedilen hüküm veya bölümü, hukuken ve iktisadi olarak yürürlükte olacak ve önceki haline denk bir şekilde ihdas edilecek şekilde tadil etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 17 Uygulanacak Hukuk ve Yargı Yetkisi

 1. İşbu Koşullar Türk hukukuna tabidir. Koşullardan doğan veya Koşullar ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidirler. 
 2. Cointral ve Kullanıcı işbu Koşullarda belirtilmemiş olan herhangi bir hususu veya işbu Koşulların yorumu sonucunda ortaya çıkmış herhangi bir sorunu iyi niyetle istişare ederek hızlıca çözümleyecektir.
 3. Taraflar, Cointral’ın veri tabanlarının, sunucularında saklanan loglar ve kayıtların, İnternet sayfalarının, her türlü elektronik dosya ve belgesinin, ticari kayıtlarının, ticari defterlerinin, faturalarını, fişlerinin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi kapsamında geçerli, münhasır, kesin ve bağlayıcı deliller oldukları ile işbu hükmün aynı madde kapsamında delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 18 Muhtemel Mevzuat Değişiklikleri

Kullanıcı, gelecekte Cointral üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu veya mevcut olan ya da gelecekte kurulacak olan herhangi adli veya idari merci ve mahkemelerden bir faaliyet izni alma yükümlülüğü dahil ancak bununla sınırlı olmayan bir etki doğuran, geçmişe etkili olup olmadıklarından bağımsız olarak, kabul edilebilecek veya değiştirilebilecek olan ve herhangi yeni Kanunlar ve Düzenlemeler, yargı veya idari kararlar ya da politikalar nedeniyle, Cointral’ın işbu Koşulların tamamını veya bir kısmını değiştirme, Kullanıcı ile yeni sözleşme kurma, Kullanıcıdan yeni bilgi ve belge talep etme veya bunlara ek yükümlülükler getirme, tedavüldeki itibari para veya Kripto Varlık yatırma ve çekme işlemlerinin Limit Fiyatlı Emir ve Piyasa Emri emirlerinin durdurulması, gerçekleşmiş emirlerin iptali, açık emirleri kapatma dahil ancak bununla sınırlı olmayan Kullanıcıya sunulan hizmetleri askıya alma veya feshetmeye hakkı olduğunu kabul eder ve bunun bilincindedir.

Web sitemizdeki sosyal medya özelliklerini sağlayabilmek, trafiğimizi ve ziyaretçilerin davranışlarını analiz etmek ve pazarlama amacıyla çerezleri kullanıyoruz.